കാടുകള്‍

തൃശൂര്‍ മുടിക്കോടുളള മിയാവാക്കി വനം

സ്ഥലം
മുടിക്കോട്
Type Forest
Wild Forests
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
202 sq m
സസ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം
285
തീയതി
19-09-2019

വനം വകുപ്പിനു വേണ്ടി 5 സെന്‍റ് സ്ഥലത്തു സൃഷ്ടിച്ച മിയാവാക്കി വനം. തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ മുടിക്കോടാണ് ഈ വനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

വിഡിയോകള്‍

ചിത്രങ്ങള്‍