കാടുകള്‍

പച്ചക്കറിത്തോട്ടം - മിയാവാക്കി മാതൃകയില്‍

സ്ഥലം
പുളിയറക്കോണം
Type Forest
Fruits Forests
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
49 sq m
സസ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം
55
തീയതി
12-05-2019

തിരുവനന്തപുരത്തെ പുളിയറക്കോണത്ത് മിയാവാക്കി മാതൃകയില്‍ നിര്‍മ്മിച്ച പച്ചക്കറിത്തോട്ടം.

വിഡിയോകള്‍

ചിത്രങ്ങള്‍