കാടുകള്‍

തൃശൂര്‍ വിയ്യൂരിലെ മിയാവാക്കി വനം

സ്ഥലം
വിയ്യൂര്‍
Type Forest
Wild Forests
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
405 sq m
സസ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം
1615
തീയതി
19-11-2020

വിയ്യൂരിലെ മാതൃ ശിശു വികസന വകുപ്പിന്‍റെ ഉടമസ്ഥതയിലുളള സ്ഥലത്തെ 10 സെന്‍റില്‍ ഒരുക്കിയ മിയാവാക്കി മാതൃകാ സൂക്ഷ്മവനം. ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് കേരള ഡവലപ്മെന്‍റ് & ഇന്നൊവേഷന്‍ സ്ട്രാറ്റജിക് കൗണ്‍സില്‍ (KDISC) ആണ്.